Doprava Príroda Lukostreľba Technológie

PRED POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY ALEBO SŤAHOVANÍM FOTOGRAFIÍ SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE PODMIENKY.

POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY DÁVATE SÚHLAS K TOMU, ŽE SÚ VÁM TIETO PODMIENKY ZNÁME A ŽE S NIMI SÚHLASÍTE. V PRÍPADE, ŽE S PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, PROSÍME, OPUSTITE TÚTO STRÁNKU.

Celý obsah tejto stránky, ktorý zahrňuje texty, grafiku, fotografie, klipy, zvuky, ilustrácie a software („Obsah“) je chránený autorskými právami.

 

POUŽITIE FOTOGRAFIÍ

Vymedzenie pojmov

Pojem „Fotografie“ zahŕňa všetky fotografie, snímky, ilustrácie, videoklipy, hudobné snímky alebo iné materiály chránené autorskými právami v digitálnej podobe a akékoľvek textové informácie s nimi súvisiace (obsahujúce taktiež legendy a dodatky) obsiahnuté na tejto stránke, rovnako ako fotografie viditeľne alebo elektronicky označené ochranným znakom alebo fotografie so zníženým rozlíšením („fotografie s vodoznakom“, „fotografie bez vodoznaku“). Umožňujeme Vám vyhľadávať, prehliadať a používať fotografie výhradne v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, použitie nad rámec týchto podmienok je možné len s naším zvolením.

Povolené použitie fotografií

Pre súkromné použitie na vlastné účely nie je nakladanie s fotografiami inak obmedzené. Nikto okrem autora fotografií nesmie vydávať fotografie za svoje dielo, vystavovať ich bez označenia autora fotografií. Všetky fotografie musia byť použité s uvedeným textom V PLNOM ZNENÍ.

Nepovolené použitie fotografií

Nemáte právo odstraňovať alebo porušovať copyrighty alebo iné ochranné znaky, ktoré fotografie obsahujú, odstraňovať informácie v legendách alebo v akýchkoľvek iných materiáloch zobrazených na tejto stránke. Mimo vyššie uvedených oprávnení k používaniu fotografií Vám neposkytujeme žiadne ďalšie práva.

Neoprávnené použitie

Fotografie nesmú byť použité ako súčasť loga, registrovanej obchodnej známky alebo obchodnej značky bez výslovného písomného súhlasu autora. Je vylúčené používanie fotografií pre pornografické účely, urážlivé alebo hanlivé materiály alebo nezákonné účely, rovnako ako použitie v prípade, pokiaľ by hrozilo porušenie akéhokoľvek ľudského práva. Neoprávnené použitie nás oprávňuje uplatniť všetky práva a opatrenia spojené so Zákonom o ochrane autorského práva. Toto zahŕňa i súdny príkaz na zákaz ďalšieho použitia a peňažné postihy proti všetkým užívateľom.

Ďalšie ustanovenia

Správca webu www.vlcik.sk sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za obsah stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom odkazov zo stránok www.vlcik.sk.

Správca webu www.vlcik.sk nenesie zodpovednosť za obsah zobrazovaných príspevkov a komentárov. Tieto vyjadrujú výhradne názory ich autorov a prispievateľov. Tak isto nezodpovedá za obsah odkazov, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia a prispievatelia. Správca webu www.vlcik.sk si vyhradzuje právo, bez predchádzajúceho upozornenia autora príspevku, odstrániť príspevky ktoré obsahujú akúkoľvek informáciu ktorú možno považovať za protiprávnu, neetickú, urážlivú, ktorá je v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami alebo ju vyhodnotí ako inak neprijateľnú.

Pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, sú autorské práva majetkom autorov článkov a správca stránok www.vlcik.sk na základe právneho vzťahu o užití diela s autormi, si k nim vyhradzuje všetky práva. Všetky ochranné zámky, obchodné názvy alebo iné diela, ktoré podliehajú osobitnej ochrane, spomenuté na stránkach www.vlcik.sk, sú vo vlastníctve ich právoplatných majiteľov a sú použité (slúžia) iba pre identifikačné a informačné účely.

Užívateľ stránok-autor príspevku, zaslaním svojho príspevku k článkom v rámci diskusie na stránkach, dáva súhlas správcovi k jeho prípadnému kráteniu a nevyhnutným úpravám textu. Súčasne autor príspevku udeľuje správcovi súhlas k užitiu jeho autorského diela, t.j. jeho uverejneniu na týchto stránkach, ako aj na iných stránkach webov ktoré prevádzkuje, rozširovaniu a rozmnožovaniu diela a to najmä v elektronickej podobe, bez nároku autora na odmenu.

Nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať, bez súhlasu správcu, do obsahu či technickej funkčnosti týchto stránok. Jediným oprávneným, ktorý smie rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akejkoľvek časti týchto stránok je správca. Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k čiastočnej či úplnej nefunkčnosti stránok. Ďalej môže dôjsť k zmene či k zrušenie poskytovaného obsahu alebo služieb. Uvedené skutočnosti nezakladajú návštevníkovi stránok nárok na náhradu škody.

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek obsahu domény www.vlcik.sk bez riadneho uvedenia zdroja je zakázané!

V prípade akýchkoľvek požiadaviek, výhrad alebo nejasností, týkajúcich sa týchto stránok, ich správcu alebo autorských práv nás kontaktujte.

 

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto podmienok používania bez upozornenia.

© Copyright 2007-2013 vlcik.sk - Všetky práva vyhradené.

Saturday the 21st. Copyright © 2005 - 2013 Vlcik. Powered by JOOMLA! Customization by Vlcik. Hosted by EXO..