Amsterdamský kanál... a všimnite si aj parkovanie okolo neho...

September 2012 sa niesol v znamení príprav parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy. V rámci oboznamovaní sa s riešeniami, ktoré sú prevádzkované v zahraničí sa naša pozornosť upriamila na hlavné mesto štátu veterných mlynov vodných kanálovHolandský Amsterdam má k Bratislave blízko. Ale prečo parkovanie a la Amsterdam? Parkovanie riešia viac ako 20 rokov a ich systém je jednoduchý, avšak efektívny. A tak som vycestoval do tohto krásneho mesta, povestného marihuanou ženami vo výkladoch. Témou návštevy bola parkovacia politika mesta Amsterdam a spôsob jej realizácie.

ulice Amsterdamu sú čisté a v parkovaní je poriadok

Mesto Amsterdam pozostáva zo 7 mestských častí (+ 1 ktorá je spravovaná mestom), donedávna ich bolo 14, avšak v predchádzajúcom období (od r. 2010) boli výrazne zredukované. Mestská parkovacia spoločnosť CITION aktuálne vyberá parkovné vo všetkých z nich, posledná mestská časť prešla od inej spoločnosti v Júni 2012 z dôvodu efektívnosti výberu parkovného.

Amsterdam ako hlavné mesto Holandska má 750 tis. obyvateľov, z nich 57,2% má registrované vozidloMetropolitný región so satelitmi aktuálne číta okolo 2 mil. obyvateľov. Okrem iného sa v meste pohybuje aj odhadom 540 tis. bicyklov. V rámci mesta Amsterdam je k dispozícii 120 tis. parkovacích miest vo verejnom priestore a rovnako v meste Amsterdam má mestská hromadná doprava zlé meno. Dôvodmi pre zavedenie parkovacieho systému boli a naďalej sú:

 • životný priestor vs. dostupnosť
 • zápchy (kongescie)
 • kvalita verejného priestoru
 • znečistenie ovzdušia

Aktuálnymi nosnými dopravnými témami mesta je zvýšenie počtu parkovacích miest P+R 1100 na 5500, stimulovať car sharing a zlepšovať verejnú dopravu a cyklistickú infraštruktúru.

infraštruktúra pre cyklodopravu je rozsiahla

Parkovací systém

Výber parkovného v Amsterdame zaviedli v roku 1991 hneď ako to umožnil zákon, najprv v historickom centre s obmedzením dopravy, následne sa stále rozširuje do ďalších častí tak, ako parkovacia politika postupne vytláča parkujúce vozidlá (tých, ktorí chcú parkovať zadarmo) do vzdialenejších oblastí mesta. Práve zavedenie parkovného a jeho výber sa ukázal ako najefektívnejší nástroj regulácie vozidiel vo verejnom priestore. Výber parkovného tu spadá pod daňový zákon a parkovné je vedené ako daň. Pokuta tu nie je doslovne pokutou, ale upomienkou za nezaplatenú daň a je vo výške 53,90€ plus parkovné.

Parkovné je členené, existuje 6 tarifných pásiem od 5€ v centre po 1,10€ v okrajových častiach. Každá mestská časť si určuje výšku parkovného za hodinu zo schválených 6 tarifných pásiem na jednotlivých uliciach či parkovacích miestach. Existuje aj symbolické parkovné 10 centov na max. 1 hodinu, ktoré bolo zavedené na parkovacích miestach pred obchodmi po sťažnostiach obchodníkov kde tvrdili, že k nim nikto nebude jazdiť nakupovať. Nakoľko systém v Amsterdame kontroluje parkovné na základe evidenčného čísla vozidla, podľa štatistík zo systému zistili, že tieto miesta sú celodenne obsadzované majiteľmi alebo pracovníkmi týchto obchodov a do budúcna sa uvažuje s ich zrušením.

Rezident je v meste Amsterdam definovaný ako:

 • > má trvalý pobyt v meste Amsterdam
 • > je vlastníkom/držiteľom vozidla (aj leasing)

Amsterdam podporuje ekologickú dopravu - elektromobily parkujú zadarmo a majú veľkú sieť nabíjacích staníc k dispozícii

Rezidentské parkovacie miesta nie sú vyznačené samostatne, parkuje sa na vyznačených parkovacích miestach. Mesto Amsterdam vydáva rezidentské parkovacie povolenia, kde je možné vydať iba parkovacie povolenie na domácnosť /bytovú jednotku. Rezidentské povolenie na 1 rok stojí najviac 400€ (v centre), čo predstavuje sumu cca. 1€/deň, avšak rezidentské povolenie sa vydáva max. na dobu pol roka a kratšie. V centre mesta je na povolenia poradovník a priemerný čas čakania na rezidentské povolenie je 4,5 roka.

Pri nových stavbách je povinnosť stavebníka vybudovať parkovací priestor mimo verejného priestoru a obyvateľ stavby stráca nárok na rezidentské povolenie umožňujúce mu parkovať vo verejnom priestore. V sídelných útvaroch aktuálne vznikajú lokality (napr. nový ostrov IJburg), ktoré sa označujú ako „car free“, kde novostavby nemajú garáže a majú minimum parkovacích plôch pre návštevníkov v okolí, obyvatelia tam nemajú nárok na rezidentské povolenie parkovať. Parkovacích povolení sa vydáva na max. 90% kapacity parkovacích miest v rámci zóny.

Okrem rezidentských povolení je možné dostať aj povolenie pre firmu, ich počet závisí od lokality – v centre mesta na 50 pracovníkov firma môže dostať 1 povolenie. Povolenie pre firmy je drahšie o 60%. Zvláštne povolenia sa vydávajú pre vozidlá s pohonom na elektriku (elektromobily), ktoré parkujú v meste zadarmo. Ďalší druh zvláštnych povolení sa vydáva pre športové kluby.

nástupište električiek na hlavnej stanici Amsterdam Centraal... ale ani tu nemajú dobrú povesť

Pri schvaľovaní zmien raz ročne predkladajú mestské časti návrhy zmien, schválené v miestnych zastupiteľstvách. Mesto Amsterdam tieto návrhy prehodnocuje (obyčajne schváli) a následne (podľa návrhu) tieto prechádzajú parkovacou a/alebo finančnou komisiou. Po ich schválení komisiami prechádza návrh do mestského zastupiteľstva, kde musí byť schválený. Po jeho schválení sa ako VZN vracia na mestské časti, ktoré nové/zmenené pravidlá v politike parkovania zapracovávajú do svojich VZNVZN jednotlivých mestských častí sú rôzne reflektujú rozdiely medzi jednotlivými mestskými časťami. Sú stanovené jednotné pravidlá vo VZN mesta Amsterdam, z ktorých si každá z mestských častí vyberá tie, ktoré aplikuje na svojom území (napr. si vyberajú zo 6 tarifných pásiem platieb za hodinu, či aplikujú 10centové parkovanie, či umožnia parkovať aj firmám a vydávať parkovacie povolenia pre firmy...).

Výnosy z parkovania predstavujú ročne asi 150 mil. €. Tieto sú následne delené po odčítaní nákladov na spoločnosť prevádzkujúcu parkovanie medzi mesto a mestské časti v podiele 20:80. V začiatkoch bol však tento pomer 16:84. Delenie tržieb v tomto pomere je dohodnuté na politickej úrovni a nie je nijak späté s podielom parkovacích miest mesta/mestskej časti.

Dôvody pre delenie tržieb v pomere 80 ku 20:

Mestská časť

 • zabezpečuje prevádzku a údržbu väčšiny komunikácií
 • poplatky za rezidentské povolenia idú priamo k nim
 • zabezpečujú úpravu a starostlivosť o verejný priestor (znamená komplexnú úpravu ulíc, zelene, nielen cesty)

Mesto

 • stará sa o hlavné komunikácie
 • zabezpečuje výstavbu P+R parkovísk a cyklistickej infraštruktúry
 • dohliada na bezpečnosť dopravy
 • zabezpečuje prevádzku verejnej dopravy

jednotlivé druhy dopravy sú oddelené, cyklistická infraštruktúra má svoje význačné miesto

Všetky peniaze z výberu parkovného idú do fondu dopravy, ktorý má mesto, odkiaľ sa následne prerozdeľujú medzi spoločnosť CITION (náklady na systém), mesto a mestské časti. Peniaze sú účelovo viazané a je možné ich použiť jedine na:

 • výstavbu parkovísk a (hlavne) parkovacích garáží
 • mestskú hromadnú dopravu
 • cyklotrasy
 • P+R parkoviská
 • bezpečnosť dopravy
 • mobilitu

Pod mobilitou mestské časti vnímajú správu a údržbu verejného priestoru. Každá z mestských častí má fond parkovacích garáží pre výstavbu podzemných parkovacích garáží, ale podľa slov pracovníkov mesta ani jedna z mestských častí zatiaľ peniaze nepoužila, existujú iba projekty, o ktorých diskutujú veľa rokov (viac ako 10). Peniaze môžu byť investované iba do konkrétnych realizačných projektov, nie je možné ich použiť na prípravu projektov a administratívu.

dvor parkovacej spoločnosti CITION s vozidlami a skútrami určenými na kontrolu parkujúcich vozidiel

Parkovacia spoločnosť CITION

je súkromná spoločnosť, ktorá je vlastnená mestom Amsterdam. Tento model bol zvolený z dôvodu, kedy pracovníci CITIONu nie sú zamestnancami magistrátu. CITION zamestnáva cca. 250 ľudí, z nich vyše 220 tvoria terénni pracovníci vykonávajúci kontrolnú činnosť. Spoločnosť obhospodaruje cca. 120 tis. parkovacích miest vo všetkých zónach plateného parkovania.

Na nesprávne parkovanie (mimo parkovacích miest, napr. parkovanie v zeleni, na vyhradenom mieste invalida) dohliada iná zazmluvnená spoločnosť (zmluva s mestom a mestskými časťami). Spoločnosť vyberá poplatky za parkovanie krátkodobé (návštevníci) ako aj dlhodobé (rezidenti) a kontroluje dodržiavanie platobnej disciplíny. CITION preferuje digitálne spôsoby platieb a aktuálne je viac ako 40% poplatkov vyberaných prostredníctvom služieb mobilných operátorov. Pri svojej činnosti skontroluje a preverí viac ako 15 mil. evidenčných čísiel za rok a vytlačí viac ako 0,5 mil. pokút.

Jeden pracovník v teréne dokáže skontrolovať 100 vozidiel/hodina, obyčajne sa toto číslo pohybuje okolo 70-80 vozidiel/hodina čo je priemer medzi časťami s husto a riedko parkujúcimi vozidlami. Každý pracovník je v spoločnosti školený aj na poskytnutie prvej pomoci v prípade potreby a na sociálne zručnosti (ústretovosť, komunikácia, práca s verejnosťou).

parkovací a s dotykovou obrazovkou (zadáva sa EČV) a bezhotovostným platobným stykom

Príjmy spoločnosti sú aktuálne rozdelené nasledovne:

 • 68% platieb tvoria úhrady za krátkodobé parkovanie (návštevníci)
 • 13% platieb tvoria úhrady pokút
 • 19% platieb tvoria príjmy z vydávania rezidentských povolení

Druhy platieb:

 • Spoločnosť obhospodaruje 3700 parkovacích aov, ale iba v jednom jedinom z nich je možné platiť mincami, všetky ostatné sú na kreditnú kartu. Pôvodné ay boli na prevádzku nákladné, návštevník potreboval veľa mincí so sebou (pri platbe 5€/hod) a boli veľmi atraktívne pre kriminálne živly. Návštevník pri zaparkovaní svojho vozidla na ae zadáva svoje evidenčné číslo vozidla.
 • Platba mobilom sa delí na:
 1.    platba prostredníctvom SMS, kde odosielateľ zadáva evidenčné číslo vozidla a kód oblasti v ktorej parkuje (kód je napísaný veľkým číslom na každom ae) pre prihlásenie, po ukončení parkovania posiela znova SMS pre ukončenie a je mu zaslaná SMS s vyúčtovaním
 2.    platba prostredníctvom zavolania na predefinované číslo, užívateľ ak je zaregistrovaný v systéme a jeho číslo je priradené evidenčnému číslu jeho vozidla zadáva iba kód oblasti. Pre ukončenie parkovania vytáča číslo znova a prichádza mu SMS s vyúčtovaním.
 3.    platba prostredníctvom smartphone aplikácie, na ktorú vydáva licenciu CITION,  ale tvorcami sú súkromné spoločnosti, ktoré pri splnení podmienok dostávajú licenciu na pripojenie k databáze CITION a úspech ich aplikácie následne závisí od toho, ako ju vedia spracovať a ich marketingu. Aktuálne je na trhu 5 aplikácií pre smartphone ktoré spolupracujú s databázou CITION
 4.    registrácia do systému cez internet

PDA na kontrolu vozidiel s externými tlačiarňami na tlač pokút pripravené do služby

Technológia

Parkovanie je sledované kontrolou evidenčných čísiel vozidiel, ktoré sú technicky skenované a vyhodnocované v systéme. Vozidlá nie je potrebné vybavovať ďalšou technológiou, každý užívateľ systému figuruje pod evidenčným číslom svojho vozidla. Záznamy sa ukladajú trvale, preto je možné, že vám bude v Amsterdame aj po rokoch nasadené blokovacie zariadenie ak máte viac nezaplatených pokút z minulosti (pravidlo spoločnosti CITION – viacero nezaplatených pokút = blokovacie zariadenie). Skenovanie vozidiel je rýchle efektívne, pomocou najnovších technológií – auta alebo skútra prebieha vyhodnocovanie okamžite pri rýchlosti vozidla 50km/h len s minimálnou požiadavkou na obsluhu (volí spôsob parkovania, podľa toho sa vyhodnocuje). Vďaka tomu dosahujú vysokú produktivitu práce. Terénni pracovníci sú vybavení PDAčkami, vďaka ktorým vozidlá nielen skontrolujú, ale vedia aj vydať doklad o pokute za nezaplatené parkovné.

vozidlo SCAN-A-CAR, ktoré pri rýchlosti 50 km/h vyhodnocuje parkujúce vozidlá

Budúcnosť

Mesto Amsterdam chce ďalej pokračovať v nastavenej politike aj v súlade s prijatými opatreniami EÚ za účelom zníženia znečistenia ovzdušia. Vzhľadom na nízky podiel rezidentov v príjmoch mesto uvažuje so zvýšením poplatkov za rezidentské povolenia. Ďalšími výzvami je zníženie času čakania na poradovníkoch, zlepšenie navigácie vodičov na voľné parkovacie miesta a tým zníženie straty času a úsporu PHM, definovanie funkcií jednotlivých plôch v „boji o miesto v rámci verejného priestoru“ ako aj zvyšovanie podielu digitálnych platieb a postupné rušenie parkovacích aov v meste.

Spoločnosť CITION do budúcna chce systém ďalej zefektívňovať použitím ďalších vozidiel skútrov skenujúcich evidenčné čísla vozidiel, preskupovaním jednotlivých síl podľa aktuálnej potreby (podľa aktuálnej situácie v jednotlivých mestských častiach) a naďalej spĺňať vysoké limity v počte kontrolovaných vozidiel za hodinu, počte skenovaní na jednu pokutu a v rýchlosti obhospodarovania celého priestoru verejného parkovania. V Amsterdame máte veľmi veľkú šancu aj pri krátkom zastavení bez platenia dostať pokutu.

PDA na kontrolu vozidiel zaznamenáva ja jeho GPS polohu

Podrobný pohľad na parkovací systém Amsterdame priniesol tieto poznatky:

 • jednotný systém môže byť vysoko efektívny (podľa nastavenia parametrov kontroly), čo znamená aj nízku mieru nákladov, operatívne preskupovanie pracovných síl, rovnomernejšie rozloženie síl
 • jednotný systém rovnako znamená vysokú efektivitu v spracovaní údajov a ich ďalšom použití v oblasti štatistiky (vyhodnocovaní obsadenosti parkovísk, pohybu vozidiel v rámci statickej dopravy, podielu rezidentov/návštevníkov...)
 • jednotné pravidlá platiace na celom území Amsterdamu sú veľkým plusom, znižujú možnosť reklamácií, avšak aj cez to je systém v Amsterdame braný ako neprehľadný niektorými návštevníkmi (pri 6 tarifných zónach, návštevníci však chvália jednotné pravidlá pre nich vo všetkých zónach a jednotné systémové značenie)
 • parkovací systém vie fungovať ako spoľahlivý a efektívny spôsob regulácie počtu vozidiel v meste v jeho jednotlivých zónach, podľa nastavenej výšky poplatku podľa predstáv miestnej samosprávy
 • pri zavedení plateného parkovania v jednej oblasti je nutné mať pripravené zavedenie plateného parkovania aj v susedných oblastiach (z dôvodu presunu vozidiel parkujúcich zadarmo do týchto lokalít)
 • jednoznačne nastavené pravidlá pre použitie príjmov zlepšujú obraz systému na verejnosti
 • striktné pravidlá bez výnimiek umožňujú dodržiavanie disciplíny vo všetkých úrovniach, parkovné platia všetci – od poslancov, pracovníkov magistrátu (okrem ich vyhradených parkovísk) ako aj pracovníci parkovacej spoločnosti
 • vysoko rozvinutý elektronický systém kontroly prakticky znemožňuje jeho zneužitie a veľmi výrazne znižuje chybovosť (ktorá je rovnako sledovaná), rovnako vďaka nemu je jednoduchšie a jednoznačnejšie dokazovanie priestupkov (cez PDA je evidenčné číslo vozidla, jeho poloha cez GPS, a celková fotografia vozidla porušujúceho predpisy v systéme plateného parkovania)
 • spoplatnenie celého verejného priestoru prinieslo jeho „vyčistenie“ a zvýšilo jeho kvalitu
 • parkovanie je dostupné pre všetkých, vyhradené sú iba miesta pre invalidov, parkovacie miesta nie sú odlíšené pre rezidentov a návštevníkov
 • jedno vozidlo na bytovú jednotku jasne definuje účel verejného priestoru, ďalšie vozidlá majiteľa bytovej jednotky alebo spolubývajúcich parkujú za návštevnícke parkovné v danej lokalite alebo parkujú mimo verejný priestor
 • efektivita parkovacieho systému je zhodnocovaná rýchlosťou zistenia priestupcov pravidiel a ich následného riešenia

terminál v spoločnosti CITION zobrazuje efektivitu kontroly - počet kontrol a vybratých pokút za poslednú hodinu a deň

Ďalšie informácie je možné sa dozvedieť na stránkach:

stránky mesta AMSTERDAM

parkovacia spoločnosť CITION

dodávateľ technológií - spoločnosť SCAN-A-CAR

Mapa zón plateného parkovania v Amsterdame

príklad papierového lsítka z au pri parkovaní v Amsterdame

Za predstavenie mesta a parkovacieho systému ďakujem:

 • Lodewijk Hartman a Tomas Scheen zo spoločnosti CITION
 • drs. Aart Breedt Bruijn z magistrátu mesta Amsterdam
 • Jurgen Vernimmen zo spoločnosti AGENDUM
 • Drs. Allard W.J. BlomCoen Borren a Kobe Ceulemans zo spoločnosti ABSTRACT COMPUTING INTERNATIONAL

Obsah článku bol autorizovaný.

-vĺčik-


 .: FOTOALBUM :.