V piatok 9.3.2007 bol slávnostne za účasti ministra dopravy, pôšt na telekomunikácií SR spustený inteligentný dopravný systém (IDS) v Považskej Bystrici, ktorého úlohou je napomôcť križovatke dvoch ťahov previesť obrovské množstvá dopravy. Systém, ktorý stál približne 100 mil. Sk má za pomoci najnovších technológií napomôcť tomuto dopravne preťaženému uzlu. Rekonštrukcia križovatky prebehla na jeseň minulého roka v podobe úprav povrchov ciest a výmeny svetelnej signalizácie, v ďalšej etape sa pokračovalo dobudovaním kamerového systému, systému dátových prenosov a vybudovanie dopravno – technologickej miestnosti v budove miestneho obvodného úradu, kde sa sústreďujú všetky technologické prvky inteligentného systému.

Považská Bystrica leží na ťahu Bratislava – Žilina a je križovatkou ciest I/61 v smere ZA – BA a ciest II/517 a II/507 v smere Rajec – Púchov. Najviac je táto križovatka preťažená tranzitnou dopravou v smere Žilina – Bratislava, kadiaľ v dopravnej špičke prechádza približne 1200 vozidiel (počítané detektormi križovatky - pozn. autora). Táto situácia je dôsledkom dobudovania diaľnice po Považskú Bystricu, zvedenie vozidiel do mesta a pokračovaní diaľnice za mestom. Vzniká tak dopravný lievik, ktorým musí všetka tranzitná doprava prejsť. Komplikáciou v tomto prípade je križovatka, kde tento dopravný prúd pretína iný dopravný prúd prechádzajúci po ceste II/517, čím vzniká kolízny bod v mieste pretnutia týchto dvoch dopravných prúdov.

Križovatka Pošta v Považskej Bystrici
Predchádzajúca križovatka s radičom typu BDE tento nápor dopravy nezvládala. Kapacita predchádzajúcej svetelnej signalizácie bola približne 600-700 voz/hod a dopravu museli riadiť dopravní policajti. Z dôvodu predikcie navyšovania intenzity dopravy v tomto mieste bolo pristúpené ku projektu celkovej rekonštrukcie križovatky spolu s aplikáciou moderných dopravných riešení, aby bolo možné túto záťaž týmto bodom previezť bez vznikajúcich rozsiahlych kongescií.
 
Počas rekonštrukcie križovatky bol pôvodný radič križovatky nahradený moderným mikroprocesorovým radičom fy. CROSS Zlín s implementovanými prvkami dynamického riadenia dopravy. Radič križovatky prostredníctvom detektorov, ktoré sú inštalované vo vozovke na jednotlivých ramenách križovatky vyhodnocuje aktuálny stav dopravy v križovatke a vďaka týmto údajom dokáže aplikovať prvky dynamického riadenia dopravy, ktorými sú napríklad predlžovanie zelenej fázy pri detekovaní prichádzajúcich vozidiel v danom smere či zmenu poriadia fáz (využíva sa najmä pri ľavom odbočení, ktoré je na výzvu a zelená fáza sa spustí iba vtedy, ak je na ľavej odbočke detekované vozilo). Vďaka týmto vlastnostiam bola križovatka už v prvých dňoch schopná zvládať veľké nápory dopravy a kapacita križovatky stúpla zo 700 na približne 1200 voz/hod v hlavných smeroch.
 
Nové návestidlo križovatky
Nakoľko riešením projektu malo byť minimalizovanie kongescií vznikajúcich na jednotlivých ramenách križovatky, resp. ich riešenie, pokračovalo sa v projekte inštalovaním kamerového a dohľadového systému. Jednotlivé kamery sú umiestnené na jednotlivých ramenách križovatky v jej blízkosti a sledujú, čo sa deje na príjazdoch do križovatky. Dáta z týchto kamier (intenzita dopravy, počet vozidiel) sa vyhodnocujú v centrálnom riadiacom systéme, ktorý zložitým algoritmom prepočítava a sleduje dopravnú záťaž. Do systému sú zapojené aj premenlivé dopravné značky pracujúce na princípe otočných trojbokých hranolov a LED technológii, ktoré sú umiestnené na vjazdoch do mesta (hlavný ťah) či pred vjazdom do križovatky (všetky smery).
 

Ak systém nedetekuje žiaden dopravný problém, križovatka je riadená iba prostredníctvom radiča, ktorý si na základe vyhodnocovania dopravy v jednotlivých smeroch prostredníctvom svojich detektorov upravuje signálny plán križovatky. V prípade detekcie dopravných problémov prostredníctvom kamerového systému CRS (centrálny riadiaci systém), je situácia vyhodnotená algoritmom a následne poslaná informácia pre radič križovatky o tom, z ktorého smeru vznikol daný problém a ako dlho už trvá. Radič následne upraví signálny plán tak, aby bola vzniknutá situácia odstránená. Ak je zaťaženie príliš veľké a križovatka ani v upravenom režime nestíha veľký nápor dopravy, poprípade je v križovatke iný problém (dopravná nehoda), CRS vyšle signál premenným dopravným značkám a tie doporučia vodičom prichádzajúcim ku križovatke použitie obchádzkových trás.

Miestnosť centrálneho riadiaceho systému
Systém pracuje plne aicky a je jediným na Slovensku. Technicky sa jedná o ojedinelé riešenie, rovnako použitie týchto technológií v takejto kombinácii je slovenským unikátom. Riešitelia očakávajú od systému výraznú pomoc preťaženej križovatke a obyvatelia Považskej Bystrice menej času stráveného v kolónach pred križovatkou. Jedna z najväčších bodových závad na ceste zo Žiliny do Bratislavy by tak mala byť z veľkej časti odstránená.

 


Pozn. autora: z viacerých dôvodov sa systém nedá označiť ako Inteligentný dopravný systém, avšak táto ojedinelá aplikácia najnovších technológií spĺňa vysoké kritériá a je vystavaný ako inteligentný dopravný systém. Aby si však toto označenie právom zaslúžil, museli by byť doplnené ďalšie časti, ktoré zrejme nikto už financovať nebude. Aktuálne je to dynamický systém s prvkami inteligentných dopravných systémov a zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku.

 

Dodatok:

Týždeň po spustení ostrej prevádzky celého systému za účasti ministra dopravy a novinárov sa v jednom z návestidiel vypálila žiarovka v červenom svetle. Podľa príslušných noriem z hľadiska bezpečnosti musí križovatka prejsť do bezpečného režimu (blikajúca oranžová) až do odstránenia poruchy. Odstraňovanie poruchy trvalo dlhšie, nakoľko svetelná signalizácia v tom čase ešte nebola odovzdaná správcovi komunikácie a tak jediný, kto mohol zasahovať do technológie bol ten, kto križovatku dodal (naša spoločnosť ARDOS AZ). Kým sa ku križovatke dostali naši technici z Bratislavy, uplynulo dosť času, čo evokovalo množstvo článkov, ako je tento priložený:


 

Ďalšie odkazy:            

SME.sk - V Považskej Bystrici spustili inteligentný dopravný systém

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií - Spustenie inteligentného dopravného systému v Považskej Bystrici

Mesto Považská Bystrica - Dopravný systém v plnej prevádzke

V Považskej Bystrici spustili inteligentný dopravný systém

Prvá inteligentná križovatka

Výstavba diaľníc ide podľa plánu

MARKÍZA.sk - V Považskej Bystrici spustili nový dopravný systém

BUSPORTÁL - V Považskej Bystrici spustili inteligentný dopravný systém

SME.sk - Vypálená žiarovka odstavila inteligentný dopravný systém (podľa noriem musí radič križovatky pri vypálenej červenej žiarovke v návestidle prejsť do "bezpečnej poruchy" - pozn. autora)