Centrum mesta Stuttgart

V dňoch 12.-13. Novembra 2013 sa v Nemeckom meste Stuttgart konal workshop k medzinárodnému projektu TIDE(Transport Innovation Deployment for Europe) s podtitulom „Innovative ideas and how to take advantage of them“. Projekt TIDE sa zaoberá 5 základnými okruhmi inovatívnych prístupov, kde okrem tém ako sú nemotorové spôsoby dopravy a elektromobilita prevláda inovatívny prístup k riešeniu problematiky verejnej dopravy.

logo projektu TIDE

Celého workshopu zastúpeného viac ako 20 mestami nielen z Európy sa zúčastnilo viac ako 80 odborníkov z oblastí tematických okruhov riešených v rámci projektu TIDE. Za Hlavné mesto SR Bratislava som sa zúčastnil za cluster 5: „Public transport“.

Ozubnicová železnica v Stuttgarte

Počas prvého dňa boli súčasťou programu prednášky týkajúce sa projektu TIDE ako aj ďalších príbuzných projektov a niekoľko zaujímavých informácií z Univerzity v Stuttgarte a inštitútu Fraunhofer (jedno z najväčších vývojových centier v Nemecku, napr. vyvinuli rozšírený hudobný formát mp3).

interiér súpravy ľahkej železnice výrobcu BOMBARIER

V rámci workshopu sa zúčastnil náš cluster verejnej dopravy diskusie u miestneho
organizátora integrovaného dopravného systému regiónu Baden-Württemberg – VVS, v rámci čoho sme sa dozvedeli nasledovné:

 • organizátor integrovanej dopravy spolupracuje so 40-timi regionálnymi operátormi
 • v rámci regiónu regiónu Baden-Württemberg pôsobí 23 organizátorov integrovanej dopravy, VVS je jedným z najmenších s počtom obyvateľov oblasti 2,45 mil.
 • ich základným heslom je: „jedna tarifa > jeden lístok > jeden cestovný poriadok“ a garantovanie rovnakého prístupu pre všetkých užívateľov všetkých dopravných módov
 • Stuttgart má aktuálny stupeň automobilizácie na úrovni 541 vozidiel/1000 obyvateľov16470 P+R parkovacích miest a 13435 parkovacích státí pre bicykle
 • v rámci integrovaného systému počas minulého roka bolo prepravených 338 mil. cestujúcich, čo je historický rekord a potvrdzuje neustále stúpajúci trend počtu prepravených pasažierov na úrovni približne 5% ročne (za rok 2011 to bolo 336,2mil. a v roku 2000 to bolo 297,7 mil.)
 • v integrovanom systéme je zapojených 7 objednávateľov dopravných výkonov, všetci sú spoločníkmi v rámci organizácie VVS
 • každoročne sa cena cestovného navyšuje o cca. 1,3-1,5%
 • VVS zodpovedá za vydávanie licencií dopravcom a za základné štandardy obslužnosti a informovania cestujúcej verejnosti
 • z hľadiska tržieb je príjem delený nasledovne: 60% tržby z predaja, 6% štátna dotácia4% dotácia od vlastníkov dopravných spoločností vo vlastníctve samospráv27% dotácia od objednávateľov dopravných výkonov, 3% sú iné príjmy
 • celkové náklady za rok 2012 dosiahli 660 mil. €, napr. od mesta Stuttgart je limit na dotáciu dopravného systému 25mil.€ (mesto je o 1/3 väčšie ako Bratislava a tá dáva na MHD ročne 53 mil.€!), prevádzka organizátora integrovanej dopravy stojí ročne 11 mil. € čo predstavuje 1,38% tržieb každého dopravcu
 • deľba tržieb je v pomere 80:20, kde 80% dostávajú dvaja najsilnejší operátori (DB+SSB) a 20% ostatných 38 lokálnych operátorov, pričom sú garantované zazmluvnené výšky tržieb u každého operátora podľa jeho kontraktu
 • integrovaná doprava je prevádzkovaná na starých zmluvách, ktoré nie sú v súlade s ustanovením EU smernice 1370, nie sú definované ani štandardy kvality
 • do budúcna je snaha zaviesť „smart ticketing“ na báze čipových kariet, on-line nákupu cestovných lístkov a SMS lístkov – predpoklad zavedenia v roku 2015
 • úspešne aplikovaná služba DRT najmä v nočných časoch vo vzdialenejších lokalitách v spolupráci s taxi službou
 • VVS zabezpečuje okrem integrovanej dopravy aj ďalšie služby, ako: predaj cestovných lístkov, car-sharing, bike-sharing, parkoviská P+R, výber parkovného, taxi a niekoľko činností pre samosprávu
 • na území mesta Stuttgart je prevádzkovaných 13 liniek systému light railway a 1 linka ozubnicovej železnice „Zacke
 • spoločnosť realizuje raz ročne tzv. „customer barometer“ prieskum v jednej šestine regiónu, po šiestich rokoch tak majú celý región a opätovne je inovovaný najstarší prieskum

Nuž skúsme si to porovnať s našou BID... alebo radšej nie.

BIKE sharing v Stuttgarte

Druhý deň rokovaní bol venovaný jednotlivým clusterom. V rámci clustera verejná doprava bola vedená diskusia v nasledovnom okruhu tém:

 • tendrovanie dopravcov vs. priame zadanie (podľa pravidiel EU smernice 1370)
 • čisté náklady na km vs. hrubé náklady na km v kontrakte
 • oceňovanie zákazníkov ochotných platiť za kvalitné služby

Nie na všetky témy sa však dostalo.

Uzavreté centrum s povoleným vjazdom pre BUS

V rámci diskusie odzneli nasledovné postrehy jednotlivých odborníkov pre oblasť verejnej dopravy z Európy a Ázie (zástupca Turecka):

 • tendrovanie dopravcov má za následok problém so mzdami vodičov, ktoré sú tlačené na čo najnižšiu úroveň
 • viacero Nemeckých miest využíva možnosť verejného dopravného monopolu (mestská firma) so sub-kontraktami pre iných dopravcov
 • výhradne striktná a riadna kontrola prináša zvýšenie kvality poskytovaných služieb, nový dopravca má zo začiatku čiastočnú snahu o zlepšenie poskytovaných služieb ale po krátkej dobe prichádza k znižovaniu kvality (bez adekvátnej kontroly)

Ľahká železnica v meste je jasne poznateľná veľkou výškou nástupnej hrany od temena koľajnice

Zaujímavé informácie boli prezentované jednotlivými zástupcami miest či regiónov:

Budapešť (HU)

 • pre problémy so zastaralým vozovým parkom sa rozhodli 2/3 autobusovej dopravy prenechať súkromným dopravcom, ktorí musia prevádzkovať výhradne nízkopodlažné vozidlá (zvíťazil VT transport vo všetkých tendroch)
 • BKV ostáva zvyšok plus dráhová doprava
 • v rámci kontraktu sú definované vozokilometre dopravcu
 • linky určuje mesto
 • uhrádzané sú výhradne miestokilometre (t.j. všetky servisné presuny sú na vrub dopravcu)
 • BKV a mesto Budapešť už niekoľko rokov nezvýšilo cenu cestovného, vďaka čomu im stúpajú tržby

 

Vilnius (LT)

 • toto leto zrušili kontrakty so všetkými súkromnými dopravcami z dôvodu ich vysokých požiadaviek
 • optimalizovali sieť MHD
 • zaviedli BRT (Bus rapid transit – rýchle BUS linky)
 • výsledkom je 20% nárast počtu cestujúcich
 • mestský podnik subkontrahuje súkromných dopravcov pri zabezpečení adekvátnej kvality
 • tolerancia platnosti napr. 30 min lístok platí až 40 min

 

Bologna (IT)

 • kontrakt z roku 2011 na 37mil vzkm
 • predtým 8 dopravcov, dnes iba jeden – konzorcium všetkých predchádzajúcich
 • predtým veľmi neprehľadné kontrakty z minimálnou kontrolou
 • aktuálne pracuje pre autoritu (mesto) 10 ľudí (iba operatíva bez plánovania) v rámci mestskej a regionálnej dopravy
 • zvyšovanie ceny cestovného výhradne pri jednotlivom cestovnom, predplatné udržujú na rovnakej úrovni

 

Tartu (ES)

 • druhé najväčšie Estónske mesto
 • prevádzkujú iba autobusy – súkromní operátori
 • mesto odňalo predaj lístkov operátorom a predáva samo, dosiahli 20% nárast v počte predaných lístkov a v tržbách
 • aktuálne nakupujú CNG autobusy

 

Varna (BG)

 • 2 dopravcovia z toho jeden súkromný
 • tržby sú delené 50:50
 • aktuálna deľba prepravnej práce je v pomere verejná doprava 26:74 individuálna doprava
 • 65% sú jednotlivé cesty

 

Catalunya (E)

 • 4 provincie v rámci regiónu Katalánsko (Catalunya po španielsky)
 • výhradne autobusová doprava – súkromní dopravcovia
 • 70 dopravcov v rámci regionálnej železnice

 

Dubrovnik (HR)

 • mestský podnik s akciami niekoľkých menších miest regiónu
 • zavedený systém čipových kariet
 • veľká administratíva

 

Warszaw (PL)

 • 3 súkromní BUS dopravcovia, 1 mestský podnik
 • každý z druhov dráhovej dopravy ma iného dopravcu

 

Navarre (E)

 • hlavné mesto regiónu Pamplona
 • súčasťou systému je aj vodná doprava so spoločnosťami s rôznou účasťou (verejný plus súkromný sektor)
 • chcú zaviesť regionálnu daň na financovanie verejnej dopravy rovnako ako má Barcelona
 • majú nízke percento využívania verejnej dopravy

 

Kocaeli (TR)

 • jeden mestský dopravca, veľa súkromných dopravcov
 • na národnej úrovni neexistuje zákon, ktorý by upravoval podmienky prevádzky verejnej dopravy
 • aktuálne vybudovali nové električkové trate
 • snaha o zlúčenie súkromných dopravcov s mestským podnikom – aktuálne musia napr. v trasách novej električky časť tržieb dávať súkromným dopravcom jazdiacim v rovnakej trase
 • mestský dopravca má zavedený systém čipových kariet

 

elektromobilita v zásobovaní centier miest v praxi

V záverečnom slove k workshopu POLIS predstavil práce EU komisie na Urban mobility package, ktoré by mali byť ukončené do konca mesiaca December 2013 a ktoré sa zameriava na okruhy ako je SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan – plán trvalo udržateľnej mestskej mobility), vysoko kvalitné plánovanie, kritériá pre efektívne plánovanie (spracované na báze výstupov EU projektu ELTIS) čo je v priamej nadväznosti na podmienky financovania z EU fondov do blízkej budúcnosti, ktoré majú byť naviazané iba na kvalitné plánovanie mobility (širokospektrálne – t.j. plány celkovej mobility zahŕňajúce všetky druhy dopravy). Rovnako upriamil pozornosť na plány EU z oblasti bezpečnosti dopravy tzv. „zero fatality vision“, efektívne zásobovanie miest aj za pomoci elektromobility či manažment priority vybraných druhov dopráv.

elektromobilita v praxi - vyhradené parkovanie na Univerzite Stuttgart

V rámci ďalších vstupov bol spomenutý cieľ EU "Horizon 2020smart, green and integrated transport", ktorý sa zameriava na oblasti rozvinutých BUS konceptov, analýzy bezpečnosti dopravy či elektromobility vo verejnej doprave.

Z ďalších cieľov EU boli spomenuté aktivity ako "Smart cities and comunities" so zámermi v oblasti jednoduchých domov tzv. „lighthouse projects“, spoločnej spolupráce verejného a súkromného sektora a pod; alebo "CIVITAS 2020" ktorý sa aktuálne pripravuje a prvé „call“ sa očakáva už tento December, kde sa počíta s konzorciami 4-5 krajín so spolufinancovaním z EU až do výšky 70%.

zabezpečenie prechodov ľahkej železnice

V rámci projektu TIDE sú najbližšie plánované aktivity v smere e-learning-u, ktorý by mal začať na jar 2014 na rôzne témy, plánovaný je aj tretí workshop na jar 2015 na tému dopravnej integrácie a výstupom projektu by mala byť príručka: „Transferability analysys and Impact analysys“ či príručka: „Implementation guidelines“.

Spoločná zastávka - napravo na perón vystupujú cestujúci z mestskej železnice, zaľavo cestujúci z autobusu 

Stuttgart je veľmi zaujímavým mestom z pohľadu verejnej dopravy. Úroveň motorizácie je vyššia ako v Bratislave, napriek tomu vďaka organizácii integrovaného dopravného systému dosahujú medziročný nárast cestujúcich, a to aj napriek každoročne zvyšujúcej sa cene za cestovný lístok. Veľkú úlohu v tomto zohráva aj fakt maximálneho úsilia o preferenciu verejnej dopravy - mestská železnica má všade prednosť a cez križovatky prechádza takmer bez zastavení. Nuž, snáď sa takéhoto integrovaného dopravného systému dožijeme jedného dňa aj u nás...

interiér kabíny pozemnej lanovky vonia drevom

Ďalšie fotografie nájdete vo fotoalbume nižšie. Wink

-vĺčik-


.: FOTOALBUM :.